به صفحه ارتباط با رياست دانشگاه خوش آمدید
پس از ثبت درخواست یا طرح موضوع یک کد رهگیری به شما داده می شود که منبعد می توانید با استفاده از این کد تمامی رویه چرخش موضوع را در دانشگاه دنبال کنید